"Moja dedina, ako ju vidím ja... 2024"

Spolok pre obnovu dediny a obec Miklušovce vyhlasujú 

10. ročník výtvarnej súťaže pre deti a klientov sociálnych zariadení, 

ktorí žijú v krásnych dedinkách Slovenska Cieľom súťaže je dať priestor deťom a klientom sociálnych zariadení na výtvarné stvárnenie miesta, kde vyrastajú/vyrastali, kam sa chodia/chodili hrávať, kam vedú/viedli ich kroky na prechádzkach s rodičmi, starými rodičmi alebo kamarátmi, aby svojimi kresbami prezentovali, prečo je život na dedine zaujímavý, ...

Melánia Mikulová, MŠ Kapušany

Dajana Trinkovičová, 14 rokov, Margecany

Súťažné kategórie:

  • deti z materských škôl (3-6 rokov)
  • deti zo základných škôl a ZUŠ (7-10 rokov)
  • deti zo základných škôl a ZUŠ (11-15 rokov)
  • klienti sociálnych zariadení

Technika ľubovoľná

Tadeáš Lazorčák, 7 rokov, Ľubovec

Termín súťaže:

15. marec 2024 - 30. jún 2024 (obdobie, kedy môžete maľovať predstavy o "svojej" dedine)

Jakub Rendoš, 13 rokov, Margecany

Adresa na zasielanie výtvarných prác:

Výtvarná súťaž SPOD

Mgr. Mária Čuchtová 

Miklušovce 27

082 44 Miklušovce

Poznámka: 

Na zadnú stranu výkresu (veľkosť len A3) nezabudnite uviesť: dátum, názov dediny, školy, meno autora, vek, adresu, meno zákonného zástupcu a telefonický kontakt.  Technika ľubovoľná.

Obálku označte heslom: SPOD - "Moja dedina, ako ju vidím ja...2024"

Emka Krivošová, 6 rokov, Miklušovce

Hodnotenie a ocenenie prác:

Zo všetkých doručených prác vyberie odborná porota 3 najkrajšie v každej kategórii, ktoré budú ocenené. Termín a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené. Výkresy sa nevracajú späť (len v prípade osobného vyžiadania pri oceňovaní za účelom použitia k skúškam na SUŠ) a práce môžu byť použité na propagáciu SPOD a PSK.

Kamil Skalský, 7 rokov, Ľubovec


Kontakt na ďalšie informácie: 

0911 266 762

marika.cuchtova@gmail.com 

www.spolokpreobnovudediny.sk 

https://www.miklusovce.sk/   https://www.facebook.com/spolok.pod


Výtvarná súťaž je organizovaná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD.